Kostel Krista Krále v Prakšicích

 

Někdy kolem roku 1855 se obyvatelé Prakšic rozhodli, že zbourají od nepaměti stojící dřevěnou kapli nad hřbitovem zasvěcenou svatému Václavu a na stejném místě postaví vlastními náklady novou a větší. Tato kamenná kaple byla postavena v roce 1859 a vysvěcena v témže roce P.Janem Riedlem – děkanem a farářem z Bánova. Kaple byla zasvěcena Panně Marii. Od návštěvy olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna v Prakšicích v roce 1898 se v této kapli mohla sloužit kromě pohřbů i mše svatá. Až v roce 1906 byl v obci zřízen farní úřad.

Od roku 1923 se k Prakšicím snaží přifařit i nedaleké Pašovice. Po příchodu P.Jana Dubského se rozjíždí stavba nového farního chrámu v Prakšicích. Obecní zastupitelstvo pak v roce 1938 rozhoduje, že obec Pašovice bude přijata do místní farnosti pod podmínkou, že se bude podílet na stavbě nového farního kostela. Ze zbořené kaple bylo vybráno značné množství cihel a kamene, který byl použit do základů nového kostela. Rovněž barevné okenní vitráže označené letopočty 1915 a 1918 byly opatrně rozebrány a použity v novém kostele. V červenci 1938 bylo započato s kopáním základů pro novou stavbu. I v těžké válečné době se pokračovalo se stavbou a díky práci a darů občanů se stavba dokončila.

Socha Krista Krále, jemuž je kostel zasvěcen, byla zhotovena na sv. Kopečku. Socha Panny Marie ze staré kaple byla umístěna nad hlavním oltářem. V neděli 22. června 1941 byl kostel slavnostně vysvěcen J.M.Dr.Oldřichem Karlíkem - generálním vikářem olomouckým, doprovázel ho Msgre. Jaroslav Hlobil - děkan uherskobrodský a P.František Dvořáček – konsistorní rada.

Nový hřbitov u kostela byl vysvěcen v květnu 1949 Msgre.ThDr Stanislavem Zelou – pomocným biskupem olomouckým. V letech 1998 – 2003 byl kostel Krista Krále v Prakšicích nově zrekonstruován.

S opravou začal P. Vojtěch Daněk, farář z Uherského Brodu. Brzy po nástupu seznámil věřící se záměrem důkladné opravy střechy kostela, která byla několikrát vichřicí poškozena. Dále plánoval opravit fasádu, na které bylo znát poškození ještě ze 2. světové války a současně provést i rekonstrukci věže kostela. Všechny práce byly postupně provedeny nákladem asi 2 mil. Kč ze sbírek občanů a za přispění Obce Prakšice částkou 400.000 Kč. K 60. výročí posvěcení kostela byla venkovní část kostela obnovena. Kostel byl k tomuto výročí jako nově postavený.Tvoří hlavní dominantu Prakšic.

V červnu byl P. Vojtěch Daněk přeložen do Zašové u Val Meziříčí. Správcem farnosti je od té chvíle P. František Král. S velkým elánem začal řešit vnitřní úpravy a vybavení kostela. Do podlahy bylo instalováno teplovodní potrubí pro vytápění a položena nová dlažba. Dle návrhu architekta byla deponována původní menza, oltářní stupně a svatostánek. Dále byla provedena nová elektroinstalace. Všechny lavice byly vyměněny za nové. Po řadě dalších úprav byl kostel vymalován a slavnostně ho posvětil biskup Josef Hrdlička 23.11.2003.

Byly instalovány i nová barevná okna, na věži byla umístěna mozaika Panny Marie. Před hlavním vchodem bylo vybudováno žulové schodiště se zábradlím. Celkem v letech 2002 – 2003 bylo na uvedené opravy a vybavení kostela vynaloženo přes 3 mil. Kč výhradně ze sbírek věřících.

 

z obecních materiálů zpracoval Jaroslav Gajdůšek